Gevolgen

Een Stadsbeheerleergang helpt, het adviseurschap individueel en gezamenlijk te professionaliseren. Om de ontwikkeldoelen te bereiken is het onder meer nodig, dat deelnemers:

  • leren het web van netwerken waarin zij opereren te lezen én benutten
  • vraagstukken en problemen oplossingsgericht te agenderen
  • daartoe personen en partijen verhalend te verbinden
  • en het effect van het eigen handelen te optimaliseren.

Door een dergelijke leergang in cocreatie te ontwikkelen en uit te voeren, optimaliseren we de effecten voor deelnemers en hun netwerken en vergroten we de kans op adequate verankering in structuur en cultuur van die netwerken. Effectieve professionalisering vindt immers zelf ook plaats in een grensgebied, namelijk het snijvlak tussen individuele ontwikkeling enerzijds (“hoe vaardig ben ik in wat van mij wordt gevraagd?”) en collectieve effecten anderzijds (“hoe draagt mijn inzet bij aan de doelen van mijn opdrachtgever en die van mijn dienst c.q. de gemeente?”).  Bovendien is uit onderzoek bekend dat professionals het meeste leren door met collega-professionals samen te werken en de dialoog te voeren. In de praktijk heeft dat naar onze ervaring als consequentie:

  • dat Stadsbeheer in een samenspel van managers en medewerkers, van opdrachtgevers en opdrachtnemers, van adviseurs en geadviseerden alsmede leergangontwikkelaars scherp in beeld brengt, welke competenties en vaardigheden zij van haar vakinhoudelijke adviseurs verlangt, en aan welke criteria zij de stand daarvan afmeet;
  • dat de resultaten daarvan worden teruggeploegd in opzet en inhoud van de leergang;
  • dat deelnemers met behulp van werkend leren en action learning theorie en praktijk combineren, doordat zij gedurende de leergang werken aan actuele en concrete vraagstukken en problemen;
  • dat tijdens de leergang deelnemers regelmatig samen met leidinggevenden en begeleiders hun persoonlijke ontwikkeling onder de loep leggen;
  • dat de ontwikkeling van de deelnemersgroep en de inhoud van de leergang wordt gemonitord resp. aangestuurd door een regiegroep waarin opdrachtgever en opdrachtnemer participeren;
  • dat in de leergang ruimte is voor inbreng vanuit de netwerken waarin de adviseurs opereren.